Menu

Vedtægter

Navn og hjemsted

  1. Klubbens navn er Værløse Boldklub og hjemsted er Furesø kommune.

Formål

  1. Klubbens formål er at udbrede kendskabet til fodbold samt at samle medlemmerne i et fællesskab til fremme af den enkeltes og klubbens trivsel.
  2. Klubben skal til enhver tid varetage medlemmernes interesser i forhold, der vedrører udøvelsen af deres idræt inden for klubbens rammer.

Medlemskab af organisationer

  1. Klubben indgår som en selvstændig klub og klubben skal være medlem af DBU Sjælland (DBUS).
  2. Bestyrelsen kan tilmelde klubben andre organisationer, når der skønnes et behov herfor.
  3. Klubben og dens medlemmer er følgelig undergivet disse sammenslutningers love og vedtægter.

Klubbens medlemmer

  1. Der optages aktive og passive medlemmer i klubben. Optagelse sker ved udfyldelse og underskrivelse af indmeldelsesblanket på klubben webside www.vbold.dk. For personer under 18 år skal denne underskrives af den, der har forældremyndigheden.
  2. Passive medlemmer kan ikke deltage i nogen form for udøvelse af idræt, men har adgang til klubbens øvrige arrangementer med samme rettigheder og pligter som andre medlemmer.
  3. Som aktive medlemmer i børnefodbold - og ungdomsafdelingen kan optages personer, der er fyldt 4 år, men endnu ikke er fyldt 18 år.
  4. Som aktive medlemmer i seniorafdelingen kan optages personer, der er fyldt 18 år.
  5. Som aktive medlemmer i Old Boys afdelingen kan optages personer, der er fyldt 33 år.
  6. Som passivt medlem kan optages alle personer.
  7. Ud over disse kategorier af medlemmer kan der i støtteafdelingerne optages passive medlemmer på særlige betingelser.
  8. Æresmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen, når mindst 5 (fem) af dens stemmeberettigede medlemmer er enige herom.

Klubbens organisation og struktur

  1. Aktive medlemmer indgår efter alder i afdelinger, der tilsvarer de af DBUS oprettede med henblik på turneringsfodbold.
  2. Den daglige overordnede ledelse varetages af Forretningsudvalget. Forretningsudvalget ledes af bestyrelsens Formand. Desuden består udvalget af Næstformanden, Kassereren, Bestyrelsessuppleant 1. Forretningsudvalget kan indbyde andre til at deltage uden stemmeret, f. eks. en af klubben ansat forretningsfører.

5.3 Børnefodboldafdelingen ledes af Børnefodboldlederen..

5.4 Ungdomsafdelingen Ledes af Ungdomslederen.

5.5 Seniorafdelingen (Senior, Old boys, Veteraner og superveteraner) ledes af Seniorlederen.

5.6 Den overordnede koordinering af aktiviteter og brug af faciliteter sker i Stadionudvalget. Formand for Stadionudvalget er Ungdomslederen. Udvalget består ud over Ungdomslederen af Næstformanden, Seniorlederen, Børnefodboldlederen og Stadionforvalteren. Udvalget kan indbyde andre interessenter, f.eks. kantineforpagteren til møderne.

Kontingent

  1. Klubbens medlemskontingent herunder morarenter fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling i forbindelse med fastlæggelse af det kommende års budget.
  2. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
  3. Medlemskab kræver tilmelding til BetalingsService af alle betalingskrav fra klubben som kontingent, rejsedeltagelse og lignende.

Udmeldelse/eksklusion

  1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt (u. 16 år forældres underskrift) til bestyrelsen via klubbens webside www.vbold.dk med mindst 14 dages varsel til den 1. januar eller den 1. juli, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til pågældende udmeldelsesdato.
  2. Et medlem som er i kontingentrestance er ikke spilleberettiget for noget hold i klubben. Det er det pågældende medlems træner som skal tilse at denne bestemmelse håndhæves.
  3. Hvis et medlem er kommet i kontingentrestance for et halvt år, kan bestyrelsen med 8 (otte) dages varsel ekskludere vedkommende.
  4. Eksklusion kan også foretages af bestyrelsen, hvis særlige forhold giver anledning hertil, når alle dens medlemmer stemmer herfor.
  5. Et ekskluderet medlem kan begære sin sag forelagt den ordinære generalforsamling til prøvelse. Generalforsamlingens beslutning om bortfald af eksklusion kræver simpelt flertal.

Ordinær generalforsamling

  1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar, indkaldes med mindst 3 (tre) ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne (evt. ved meddelelse i klubbens blad, i en bestemt avis, via SoMe f.eks klubbens web eller FaceBook side eller ved opslag i klubhuset). Dagsordenen bekendtgøres senest 8 (otte) dage før generalforsamlingens afholdelse på samme måde.
  2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 (fjorten) dage før generalforsamlingens afholdelse og skal offentliggøres med dagsorden.
  3. Stemmeret har alle æresmedlemmer, aktive- og passivmedlemmer, der er fyldt 16 år. Stemmeret har endvidere forældre til medlemmer efter vedtægternes 4.3 Hvert forældrepar har dog kun 1 (en) stemme uanset antal medlemmer. Stemmeret har kun medlemmer der ikke er i kontingentrestance og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
  4. Andre medlemmer kan uden stemmeret deltage i generalforsamlingen.
  5. Valgbar til bestyrelsen og andre tillidsposter er samtlige myndige medlemmer af foreningen. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om at ville modtage valg til den foreslåede post.
  6. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af budget for regnskabsåret 
  6. valg af
 • Formand (vælges i ulige år)
 • Næstformand (vælges i lige år)
 • Kasserer (vælges i lige år)
 • Seniorleder (vælges i ulige år)
 • Ungdomsleder (vælges i lige år)
 • Børnefodboldleder (vælges i ulige år)
 • Bestyrelsessuppleant 1
 • Bestyrelsessuppleant 2
 • 2 revisorer
 • 1 revisorsuppleant

               7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling

  1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 (tredive) stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen, dog skal mindst 20 (tyve) underskrivere være til stede ved generalforsamlingens begyndelse, i modsat fald afvises generalforsamlingen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 (en) måned efter begæringen, der skal indeholde oplysninger om det/de emner, der ønskes behandlet.

  1. Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder samme bestemmelser som for ordinær generalforsamling.

10 Generalforsamlingens ledelse

  1. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten bør ikke være medlem af bestyrelsen.
  2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ligeledes med simpelt flertal, - jf. dog bestemmelser om vedtægtsændringer.
  3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, p begæring fra mindst 3 (tre) stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt.
  4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten og mindst 2 (to) bestyrelsesmedlemmer.
  5. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan den ikke p ny forelægges samme generalforsamling.

11 Bestyrelsen

  1. Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen. Dens vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
  2. Ethvert bestyrelsesmedlem er medansvarligt for bestyrelsens dispositioner. Afstandtagen fra en beslutning kan kræves indført i mødeprotokollen.
  3. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, således at: Formand, Seniorleder og Børnefodboldleder vælges i ulige år. Næstformand, Kasserer og Ungdomsleder vælges i lige r.
  4. Bestyrelsessuppleant 1, bestyrelsessuppleant 2, de to revisorer og revisorsuppleanten vælges for 2 (to) år.
  5. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.
  6. Tegning foretages af klubbens formand og kasserer eller af 3 (tre) bestyrelsesmedlemmer i forening.
  7. Til køb og salg af fast ejendom samt pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af en generalforsamling.

11.7 Bestyrelsen er den ansættende myndighed for trænere og funktionærer. Det daglige ansvar med ansættelse af trænere, holdledere, konsulenter og klubfunktionærer er udlagt til de faste udvalg som fastsat i forretningsordenen.

  1. Bestyrelsen udarbejder ordensregler og funktionsbeskrivelser i fornødent omfang.
  2. Bestyrelsen kan lade udgive et medlemsblad og en hjemmeside.
  3. Bestyrelsen kan lade oprette støtteafdelinger.
  4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige emner.
  5. Bestyrelsens medlemmer er kontingentfrie og kan fritage medlemmer, der udfører trænerarbejde, holdlederarbejde etc. for betaling af kontingent. Medlemmer der af ovennævnte årsager er kontingentfrie, har samme rettigheder som aktive medlemmer.
  6. Bestyrelsen holder møde senest 14 (fjorten) dage efter generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden og årsplanlægning, herunder en mødekalender.
  7. Forretningsudvalget er det koordinerende led mellem de enkelte udvalg.

Forretningsudvalget kan ekspedere presserende sager, som derefter forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

  1. Bestyrelsen afholder mindst møde 1 (en) gang i hvert kvartal eller når der er behov herfor. Formanden er ansvarlig for, at der udsendes dagsorden til møderne ligesom der skal udsendes mødereferat af de beslutninger, der vedtages på møderne.
  2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 2/3 af bestyrelsen herunder Formanden eller Næstformanden er til stede. Bestyrelsessuppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
  3. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er det formandens, næstformandens i formandens fravær der er udslagsgivende.

12 Regnskab

  1. Foreningens regnskab er kalenderåret.
  2. Kassereren skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
  3. Driftsregnskabet og status forelægges forsynet med påtegning af revisorerne den ordinære generalforsamling til godkendelse.
  4. Driftsregnskab og status fremlægges i klubben til eftersyn for klubbens medlemmer senest 8 (otte) dage før generalforsamlingens afholdelse.
  5. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

13 Vedtægtsændringer

  1. Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

14 Klubbens opløsning

  1. Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun besluttes på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
  2. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og forslaget er vedtaget, hvis mindst af de afgivne stemmer er for opløsning.
  3. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte flertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
  4. I tilfælde af klubbens opløsning skal aktiver og formue overdrages til Værløse kommune, der træffer afgørelse om anvendelse.

Således vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 29. januar 2003 med småjusteringer undervejs frem til sidste vedtægtsændring på generalforsamlingen 24. februar 2016.

11. maj 2016

Formand Claus Haakansson

Luk