Menu

Generalforsamling i Værløse Boldklub

image Den årlige fodboldskole giver masser af liv i klubben.
03. juli 2021 kl. 12:33
Referat fra generalforsamlingen 1. juni 2021

REFERAT - ORDINÆR GENRALFORSAMLING
Tirsdag d. 01. juni 2021 kl. 19.00
I Værløse Boldklub, Stiager 6, 3500 Værløse

Deltagerantal: 10 inkl. bestyrelsen
Referent: Marie Helene Andersson (MHA)

Dagsorden

1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsens beretning for året 2020
3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget for regnskabsåret 2021
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer:
5.1. Formand for 2 år.
5.2. Seniorleder for 2 år
5.3. Børneleder for 2 år
5.4. 1bestyrelsessuppleant for 2 år
6. Valg af 2 revisorer
7. Eventuelt


Ad 1) Valg af dirigent
Valgt til dirigent blev Robert Schnipper (RS)
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og således var beslutningsdygtig jvf. corona- undtagelser fra Furesø kommune.

Ad 2) Bestyrelsens beretning for året 2020
På bestyrelsens vegne læste MHA beretningen for 2020 højt. Claus Haakansson (CH) havde sendt den skriftligt grundet corona-karantæne. Beretningen blev godkendt og gav ikke anledning til bemærkninger. Den skriftlige beretning er vedlagt som bilag 1.

Ad 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2020
Frank Dam Nielsen (FN) fremlagde regnskabet, jf. bilag 2. FN gjorde generalforsamlingen opmærksom på at regnskabet opfyldte vedtægternes §12a, c, d og e - herunder at regnskabet for 2020 var revideret og påtegnet af de 2 revisorer. Dog var §12b – at driftsregnskab skal afgives inden den 15. februar – ikke opfyldt grundet corona. Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab.

Forelæggelse af budget. FN forelagde forslag til budget for 2021. Det er et forsigtigt budget baseret på regnskabet 2020. Det blev kommenteret at bestyrelsen vil arbejde for flere medlemmer (kontingent), egne stævner, og sponsorater for at øge indtægterne. Budgettet er således ikke et udtryk for bestyrelsens ambitionsniveau. Budgettet for 2021 blev godkendt af generalforsamlingen.


Ad 4) Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

Ad 5) Valg af bestyrelsesposter
Valg af bestyrelsesmedlemmer og ledere jf. dagsordenen

5.1 Valg af: Formand:
Claus Haakansson ønskede ikke genvalg. Søren Jensen (SJ) opstillede og fik enstemmigt valg af generalforsamlingen. Søren Jensen ønsker som ny formand  at arbejde for at gøre klubben mere synlig og aktiv, samt at skaffe flere sponsorater til at styrke klubbens økonomi. Der skal sættes gang i flere aktiviteter bl.a. en årlig Firma cup for sponsorerne og flere familie-aktiviteter. Desuden skal fodboldfitness startes op igen.

5.2 Valg af: Seniorleder:
Tom Albret (TA) genopstillede og fik enstemmigt genvalg. Han arbejder med at gøre ungdomsstammen klar til at indgå i seniorfodbold og få seniortrænerne til at hjælpe ungdomstrænerne.

5.3 Valg af: Børneleder:
Marie Helene Andersson genopstillede og fik enstemmigt genvalg. Hun arbejder med at få flere medlemmer gennem UEFA Playmakers programmet for piger samt øget klubliv.

5.4 Valg af: 1 suppleant for 2 år:
Susanne Grathe opstillede og fik enstemmigt valg af generalforsamlingen.

Ad 6) Valg af revisorer
- Valg af 2 revisorer: Henrik Schytz og Poul Elmelund opstillede og fik genvalg.


Ad 7) Eventuelt

Torben Samson: Stor ros til den arbejdsindsats bestyrelsen lægger. Ved at gøre jeres arbejde mere synligt for medlemmerne bliver det nemmere at være/blive frivillig. Gerne mere kommunikationen direkte til medlemmerne - som under corona - med direkte mails til medlemmerne samt på andre platforme. Ønske om flere events feks. EM fodboldfest.

Marie Helene Andersson: Bestyrelsen arbejder med at få en bedre sammenhæng mellem klubhus og faciliteter herunder renovering samt nyetablering af områder. Bestyrelsen er i kontakt med omgivende klubber samt med kommunen. Frivillige der vil bidrage er velkomne.

Johnny Fleckner: Ønske om at klubben starter arbejde op omkring en ungestrategi og også sætter større fokus på de ændringer der sker i børnefodbolden i dag jvf. for 10 år siden.

Bestyrelsen
Værløse Boldklub
Juni 2021