Menu

Børnepolitik i VB

                   Vedtaget 13. september 2022
Børnepolitik for Værløse Boldklub

Trivsel
Generelt om trivsel i VB’s børnefodbold
Hver eneste træning skal gerne give en god oplevelse for børn og for voksne og en god træning kræver overblik og tryghed. Klubben har en målsætning om 1 træner per 10 børn, samt 1 voksen per 6-8 børn ved at gøre brug af aktive forældre. Trivsel og udvikling gennem fodboldlivet er også sociale aktiviteter, stævner og ture som klubben derfor ønsker at fremme i Værløse Boldklub.

Retningslinjer for holdopdeling og gruppedynamik
I Værløse Boldklub er træneren træner for alle spillere på holdet uanset evner og hvor længe de har trænet. Der er ingen holdopdeling indenfor en årgang i VB’s børnefodbold. Niveaudeling kan ske ud fra nedenstående retningslinjer.
U5-U7: Ingen niveau-opdeling hverken til træning eller ifm. stævner.
U8-U12: Varieret (ikke fast) niveau-opdeling sker i nogen grad baseret på forskellige kriterier som alder, udvikling, træningsparathed. Trænerne er opmærksom på at børn udvikler sig i ryk.

Retningslinjer for brug af konkurrence, straf og belønning
I klubben ønsker vi generelt ikke at vores træner(e) benytter straf eller belønning, medmindre at det indgår efter nogle klare sociale spilleregler f.eks. et afsluttende spil til træning. Klubben anerkender at der kan være et belønningselement ved at udnævne kampens spiller, og opfordrer til at dette først indføres fra U9-U10 hvor spillerne kognitivt er klar til at nominere hinanden. Således roser og støtter de hinanden, og undgår at kampens spiller bliver set som en belønning fra trænerne.

Procedure ved mistrivsel, mobning eller racisme
Klubben tolerere ingen former for mobning eller racisme.
Forældre skal henvende sig til træneren hvis deres barn oplever mobning, mistrivsel eller racisme i forbindelse med aktiviteter der foregår i klubregi. Træneren skal informere børnelederen (bestyrelsesmedlem) hurtigst muligt og aftale specifik handling for genetablere et trygt børnemiljø.

Indsats mod mobning
Klubben arbejder aktivt med trivsel og deltager i kampagner så som antibulli.dk.

Brug af omklædningsrum
Træner / voksnes færden i omklædningsrum
Træneren(e) skal altid agere professionelt i deres færden og særdeles i deres færden i omklædningsrummet, hvor vi ønsker at de voksne altid sikrer sig at være på forkant med eventuelle situationer. Det ønskes fra klubbens side, at der altid er 2 voksne i omklædningsrummet.

Mobiltelefoner i omklædningsrum
Mobiltelefoner må IKKE bruges til billedtagen i omklædningsrum uanset at børnene er påklædte. Det gælder både for træner(e), forældre samt spillere.

Generel adfærd i omklædningsrum
Vi ønsker generelt at adfærden i omklædningen foregår efter almindelig sund fornuft, hvor voksne og børn der ikke har ærinde i omklædningsrummet, venter udenfor når der klædes om, og træner(e) er der i det omfang der er grund til det såsom oplæg og evaluering. Dette er udelukkende for at undgå eventuelle misforståelser samt at skabe det frirum, som børnene har i deres omklædningssituationer.

Omklædning og bad
Klubben ønsker at alle spillere deltager i omklædning og bad før og efter kamp, for at styrke sammenholdet. Omklædning og bad før og efter træning kan aftales på det enkelte hold.

I Værløse Boldklub har vi omklædningsrum til både piger og drenge, så der kan ske en opdeling af køn. På de hold hvor der spiller både pige og drenge ønsker vi at træner(e) sørger for at separat omklædning og bad for både drenge og piger fra U9 (2. klasse). Det kan ske i separate rum eller ved at skiftes til bad og omklædning.

Medier
Klubbens officielle kanaler
Kampklar må bruges af trænere, spillere og forældre til kommunikation vedrørende fodboldrelaterede aktiviteter og sociale aktiviteter for hele holdet. Email og telefonnummer i Kluboffice skal være på værgen for spilleren/barnet (såfremt email er spillerens/barnets email skal det sikres at værgen også bruger denne email) . Billeder (eks fra fra kampe, træning og/eller medaljeoverrækkelser) må bringes på klubbens hjemmeside, facebookside eller instagram-profil, med mindre klubben på forhånd har modtaget indsigelse mod dette fra et af de afbildede børns forældre/værger.

Sociale medier
For hold der har en gruppechat, facebook gruppe og lignende skal formålet med det sociale medie være defineret og henvendt til alle på holdet. Vi ønsker at vores træner(e) møder vores spillere anerkendende og med en respektfuld tone, som skaber tillid og udvikling. Hvor det kun er børnene der deler er medlemmer som en gruppechat ønsker vi at træner / holdleder taler god tone igennem med børnene.

Formidling
Voksne til børn
Klubben ønsker at voksne med tillidshverv agerer rollemodeller og at tonen bidrager til at skabe et tillidsfuldt og respektfuldt forhold til børn og forældre. Træneren formidler øvelser i børnehøjde såvel som holder hovedet koldt til kampe. Vi ønsker at børnene kan gå til trænerne og opleve at de bliver lyttet til og taget seriøst.

Børn imellem
I klubben ønsker vi at have en sund træningskultur hvor vi respektere hinanden med et ordentligt sprog. Vi accepterer ikke at børn taler grimt til hinanden, og sker dette, vil det håndteres med direkte samtale med enten børn eller forældre med det samme efter hændelsen i en respektfuld tone.

Trænere til forældre
De 10 forældreråd formidles årligt til alle forældre. Der afholdes mindst et årligt forældremøde mellem trænerne og forældrene hvor der forventningsafstemmes i forhold til Værløse Boldklubs ”fælles rammer”, børnestrategi og denne børnepolitik.

Seksuelle krænkelser
Procedure for indhentning af lovpligtig børneattest
For alle børnetrænere indhentes altid børneattest. Det er holdlederens opgave at informere børnelederen om nye trænere. Børnelederen sender velkomstbrev og information om indhentning af børneattesten. Selve børneattesten indhentes af kassereren.

Retningslinjer for overnatningsforhold
Der overnattes så vidt muligt på skoler eller sovesale og med mindst to voksne overnattende i lokalet. Ved øvrig indkvartering vil det være med flere børn på samme værelse, og aldrig kombinationen et barn og en voksen.

Retningslinjer for kontakt mellem træner og spiller
Fysisk kontakt er en del af at være træner for børn og kram og trøst ses som en naturlig del af trænergerningen. Berøring af børn som kan have seksuel karakter accepteres ikke.

Voksne med tillidshverv i klubben må ikke besøge, få besøg af eller have privat digital kontakt med en spiller uden barnets værge har givet samtykke.

Procedure for henvendelse ved mistanke om seksuel krænkelse
Henvendelse skal ske til børnelederen og bestyrelsens formand og disse er sammen ansvarlige for det opfølgende arbejde herunder mulighed for kontakt til myndighederne. Navn på barnet og den mistænkte voksne vil ikke blive delt med flere end strengt nødvendigt.

Generelt forholder klubben sig som det øvrige retssamfund ved mistanke; at man er uskyldig indtil andet er bevist. I tilfælde hvor usikkerheden vurderes at være for stor til at det er håndgribeligt, kan børneleder og formand suspendere træneren(e) på ubestemt tid indtil sagen er afsluttet.

 

Luk