Menu

Generalforsamling 23. februar 2023

image Bestyrelsen for Værløse Boldklub valgt 23. februar 2023.
11. marts 2023 kl. 16:06
Referat fra årets generalforsamling i Værløse Boldklub.

REFERAT - ORDINÆR GENRALFORSAMLING
Torsdag 23. februar 2023 kl. 19.00
i Værløse Boldklub, Stiager 6, 3500 Værløse

Deltagerantal: 11 inkl. bestyrelsen
Referent: Marie Andersson (MA)

Dagsorden

1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsens beretning for året 2022
3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2022 samt budget for 2023
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer:
5.1. Formand for 2 år.
5.2 Seniorformand for 2 år
5.3 Børneformand for 2 år
5.4 En bestyrelsessuppleant for 2 år
6. Valg af 2 revisorer
7. Eventuelt


Ad 1) Valg af dirigent
Valgt af dirigent blev Robert Schnipper (RS)
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 3 ugers varsel, og dagsorden og regnskab er gjort bekendt 8 dage inden. Bestyrelsen har fremsat et forslag.

Ad 2) Bestyrelsens beretning for året 2022
Bestyrelsens formand Søren Jensen (SJ) gennemgik bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt. Den skriftlige beretning er vedlagt som bilag 1 (kan også læses herunder).

Der blev spurgt til hvordan det går med medlemstallet. Vi vokser overordnet set i klubben dog med forskelle i afdelingerne. Ungdomsårgangene vokser støt mens der er udfordring på de ældre ungdomsårgange og seniorhold, og ganske stabilt for oldboys og veteran. Bestyrelsen har arbejdet fokuseret med kontingentinddrivelse i 2022. Der blev knyttet kommentarer om, at grundstammen i senior kommer fra egne ungdomsspillere, og at vi støtter ungdomsårgangene, der nu kommer mere ud til større stævner og særligt til udlandet. Tre hold i 2022 og fem hold i 2023.

Der blev spurgt til mere liv omkring klubhuset. Bestyrelsen arbejder aktivt sammen med holdledere og kantinen for at skabe mere klubliv blandt andet at der bliver mere åbent i kantinen for eksempel med faste åbningsdage og til børnestævner. Flere ideer blev nævnt blandt andet aftensmad i klubhuset en gang om ugen. Bestyrelsen arbejder på at rekruttere flere frivillige kræfter og have et korps af frivillige. Hertil blev knyttet kommentar om at opgaverne skal være tydelige, og man skal være ude i god tid.

Ad 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2022 samt budget for regnskabsåret 2023

Frank Dam Nielsen (FDN) fremlagde regnskabet, jf. bilag 2 (er også på hjemmesiden).

RS gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at regnskabet opfyldte vedtægternes §12a, b, c, d og e - herunder at regnskabet for 2022 var revideret og påtegnet af de 2 revisorer.

Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab dog med korrektion af årstal side 3.
Generalforsamlingen besluttede at hensætte 100.000 kr. til multibane.

Forelæggelse af budget. FDN forelagde forslag til budget for 2023. Budgettet for 2023 blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4) Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag om kontingentstigning på 200 kr. om året for alle medlemmer i klubben (50 kr. per kontingentopkrævning) blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5) Valg af bestyrelsesposter
Valg af bestyrelsesmedlemmer og ledere jf. dagsordenen

5.1 Valg af: Formand:
Søren Jensen (SJ) genopstillede og fik enstemmigt valg. Han arbejder for fortsat at udvide de aktiviteter, vi har på dagsorden herunder klubliv, frivilligekorps, multibane, børneklub og arrangementer.

5.2 Valg af: Seniorleder:
Tom Albret (TA) genopstillede og fik enstemmigt genvalg. Han fortsætter arbejdet med overgangen fra ungdom (efterskole og ungdomsuddannelse) til seniorholdet.

5.3 Valg af: Børneleder:
Marie Andersson (MA) genopstillede og fik enstemmigt valg. Hun vil arbejde med at få et solidt afsæt med Børneklub og børneudviklingstræner, samt kommunikation og frivillige.

5.3 Valg af: 1 suppleant for 2 år:
Thuy Ngo (TN) opstillede og fik enstemmigt valg af generalforsamlingen. Hun vil give et nap med, hvor der er behov på børneområdet.

Ad 6) Valg af revisorer
- Valg af 2 revisorer: Klaus Palmelund opstillede og Poul Elmelund genopstillede og begge fik enstemmigt valg.

Ad 7) Eventuelt

Søren Jensen takkede Susanne Grathe for hendes store arbejde og gode input gennem to år som suppleant i bestyrelsen.

Bestyrelsen
Værløse Boldklub
Februar 2023

Den skriftlige årsberetning 2022 for Værløse Boldklub
2022 blev det første år i meget lang tid, hvor det ikke var Corona, der dikterede dagsordenen for idrætten i Danmark. Desværre slap restriktionerne ikke sit tag tidligt nok til, at vi i januar 2022 kunne nå at genstarte en god gammel tradition med et indestævne for ungdom i Farum Arena. Det lykkedes så heldigvis i år, hvor vi den 14. januar igen kunne samle en masse hold og klubber til en festlig fodbolddag.
Dermed har vi genstartet endnu en aktivitet, som gerne skal være en fast årlig begivenhed i Værløse Boldklub. Og den blev tilmed afviklet med et nyt twist, der faldt i rigtig god jord hos deltagerne.
Værløse Boldklub har nemlig her i efteråret fået status som DBU Børneklub. Det vil sige, at vi følger alle retningslinjer fra DBU omkring børnefodbold, og derfor blev årets indestævne i Farum Arena også afviklet efter de vilkår. Spillerne kæmpede for at vinde på banen, men kampresultaterne blev ikke brugt til at udregne stillinger og kåre vindere. Da vi var færdige var alle vindere og fik medaljer, og der var desuden som noget nyt også præmier til forældre og trænere, der udviste speciel god opførsel og forståelse for, at børn skal hjælpes men også have frit spil til udfoldelse på banen.
Netop den nye status som DBU Børneklub var én af de milepæle, vi vil huske året for, da det er noget klubben har arbejdet hen mod i lang tid. Det skal være med til at højne kvaliteten i det børne- og ungdomsarbejde, som klubben altid vil prioritere.
Målet er at gøre Værløse Boldklub til en attraktiv klub for alle og skabe masser af aktivitet for alle aldre. Det er igen i 2022 lykkedes via en lang række aktiviteter udover de daglige træninger og kampene.
Børne- og Ungdomsafdelingen sluttede foråret af med to vellykkede afslutningsfester på tværs af holdene, og det er med til at give klubsammenhold og mere aktivitet i og omkring vores klubhus, som vi gerne vil have det.
Endnu mere liv var der på alle banerne lidt senere, da den årlige fodboldskole blev afviklet i skolernes første ferieuge. For sidste gang med Claus Christoffersen og Erling Sejerø ved roret. De takkede af efter mange års fantastisk arbejde. Værløse Boldklub siger dem tak for indsatsen og glæder sig over, at Finn Hansen har lovet at føre stafetten videre ved fodboldskolen i år.
Klubhuset var også igen centrum for årets Firma Cup i juni og det årlige træningsstævne for Senior 1 i starten af august kort før sæsonstart. Dermed fik Serie 1 holdet et godt afsæt til den nye sæson og lå på et tidspunkt på førstepladsen. Her ved vinterpausen er holdet også fortsat tæt på toppen og kan måske snakke med om oprykning i foråret. I det hele taget kører seniorafdelingen stabilt. Trods de udfordringer, der altid er, når de unge tiltrækkes af efterskoler og uddannelse andre steder.
Veteran- og old boys fodbolden hygger sig hver mandag på kunstgræsbanen vinteren igennem. Nogle spiller også kampe, når vi kan komme på græs, mens andre nøjes med nyde træningshyggen. Pensionisterne i Fodbold For Hjertet mødes også året rundt som en fast skare hver torsdag formiddag til fodbold og fælles hygge.
Værløse Boldklub er ramme om en masse aktiviteter, men vi vil gerne mere endnu, og 2022 blev da heller ikke et år uden modgang. Trods et stort og ambitiøst arbejde fra lederne af børnefodbolden lykkedes det desværre ikke som ønsket at få en aktiv pigeafdeling sparket igang. Forældreopbakningen var ikke til det, så vi måtte i første omgang opgive forsøget med rene pigehold, men vi har langtfra opgivet på sigt.
En anden alvorlig mislyd var det store sparekatalog, Furesø Kommune fremlagde før efterårets budgetbehandlinger. Det var voldsomt omfattende og slemt for kommunens fodboldklubber med store spareplaner på både drift og tilskud. Heldigvis stod klubberne hurtigt sammen om et fælles høringsvar, der var stærkt medvirkende til et noget mere tåleligt facit, da det endelige kommunale budget blev vedtaget.
Men det kommer på sigt til at koste Værløse Boldklub penge i medlemstilskud, og her og nu mærker vi driftsbesparelserne ved, at den ene af vores græsbaner ikke bliver streget op til kampe, men kun kan bruges til træning og med længere tid mellem græsslåningerne.
Vores store anlægsønske om etablering af en multibane ved siden af klubhuset, er også skudt til hjørne i kommunalt regi. Men vi opgiver ikke planen. Derfor sætte vi også selv fortsat penge af i vort budget til en multibane, så vi har noget at gøre med den dag, projektet får mere medvind.
Takket være en flot lokal sponsoropbakning kan Værløse Boldklub igen i år præsentere et pænt årsregnskab. Vi siger mange tak for støtten og opfordrer alle vores medlemmer til også at bakke op om vores sponsorer. I en svær tid må vi hjælpe hinanden.
Vi mærker også de øgede udgifter, og for at fastholde vores aktivitetsniveau og forhåbentlig fortsat også at øge det, har vi i bestyrelsen valgt efter flere år med samme kontingentsatser, at vi hæver alle kontingenter med 200 kr. årligt, altså 50 kr. pr. kvartalsopkrævning. Vi håber på forståelse for og opbakning til det forslag her på generalforsamlingen, så vi kan fremtidssikre vores klub.
Og så er det også vort håb for fremtiden, at vi som klub formår at mobilisere en større stab af frivillige, især nye unge mennesker med visioner og gå på mod. Det er der hårdt brug for, hvis vi skal videreudvikle vores dejlige fodboldklub og lære vores medlemmer, hvor meget hold- og klubfællesskab betyder.
Sammen er vi stærke!
Bestyrelsen for Værløse Boldklub.

 

Klubnyt 26. maj kl. 10:59
Storsejr til Værløses førstehold Værløse vandt 7-1 over Albertslund og holder fast i toppen af Serie 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
DBU Børneklub
Luk